طراحی مدار احضار کابین آسانسور به طبقات همراه با نمراتور ریزشی

هدف:

در استفاده از آسانسور ها لازم است مدار فرمانی برای احضار کابین آسانسور وجود داشته باشد تا با توجه به توالی و ترتیب کلید های فشرده شده در هر طبقه، و دوری و نزدیکی آسانسور به آن و همچنین محاسبه کمترین زمان، حرکت آسانسور را کنترل کند. هدف از طراحی این مدار پرداختن به این موضوع بوده است.

عملکرد:

در این برد از یک میکروکنترلر برای پردازش اطلاعات استفاده شده است. واحد کنترلی با توجه به ورودی های قبلی مدار و ورودی های جدید، دستور کنترل عواملی مانند سرعت، شتاب (دستور افزایش سرعت برای حرکت و کاهش سرعت برای توقف) و دستورات مربوط به باز شدن در و تاخیرات آن را صادر می‌کند. همچنین در این مدار از نمراتور ریزشی نیز استفاده شده است که شماره طبقه و جهت حرکت آسانسور را نمایش می‌دهد.

ویژگی‌های مدار:

وجود نمراتور ریزشی یا برای نمایش طبقات و جهت حرکت کابین آسانسور

وجود فیلتر در ورودی برای جلوگیری از نوسان ولتاژ و عملکرد بهتر مدار

طراحی برد با توجه به ابعاد صفحه نمایشگر آسانسور

هدف:

در استفاده از آسانسور ها لازم ازت مدار فرمانی برای احضار آسانسور وجود داشته باشد تا با توجه به توالی و ترتیب کلید های فشرده شده در هر طبقه و دوری و نزدیکی آسانسور به آن و همچنین مخاسبه کمترین زمان، حرکت آسانسور را کنترل کند. هدف از طراحی این مدار پرداختن به این موضوع بوده است.

عملکرد:

در این برد از یک میکروکنترلر برای پردازش اطلاعات استفاده شده است. واحد کنترلی با توجه به ورودی های قبلی مدار و ورودی های جدید، دستور کنترل عواملی مانند سرعت، شتاب (دستور افزایش سرعت برای حرکت و کاهش سرعت برای توقف) و دستورات مربوط به باز شدن در و تاخیرات آن را صادر می‌کند. همچنین در این مدار از نمراتور ریزشی نیز استفاده شده است که شماره طبقه و جهت حرکت آسانسور را نمایش می‌دهد.

ویژگی‌های مدار:

وجود نمراتور ریزشی یا برای نمایش طبقات و جهت حرکت آسانسور

وجود فیلتر در ورودی برای جلوگیری از نوسان ولتاژ و عملکرد بهتر مدار

طراحی برد با توجه به ابعاد صفحه نمایشگر آسانسور

led dor matrix
led dot matrix
طراحی نمایشگر زمان و دما مدل سگمنتی
طراحی مبدل پارالل به سریال آسانسور
keyboard_arrow_up