مدار احضار طبقات-مرکز ذهن دیجیتال

طراحی مدار احضار طبقات داخل کابین آسانسور همراه با نمراتور ریزشی

طراحی نمایشگر زمان و دما مدل سگمنتی
طراحی مبدل پارالل به سریال آسانسور
فهرست