دما سنج صنعتي -مرکز ذهن دیجیتال

دما سنج صنعتي
نمونه برداري هر ١ دقيقه .
ذخيره ميانگين دماي هرروز براي ٣٠ روز .
ارسال دماي لحظه و ميانگين دما به PC .

مهندسی معکوس نومراتور سون سگمنی شستی آسانسور
طراحی درایور LED پنجاه وات
keyboard_arrow_up