ریدر RFID با قابلیت ارسال موقعیت gps به کامپیوتر و ذخیره بر روی sd-card

تحریک رله توسط ماژول اثر انگشت fpm10a
کنترلر دستگاه سپدا
فهرست