کارشناس سخت افزار ( مهندس طراح )


تجربه: 2 سن : 30

پست بلاتصدی: 2 ماهیت شغل : تمام وقت

تاریخ ارسال شده : 1400.11.11 آخرین تاریخ : 1400.12.01

استخدام منشی ( کارشناس بازرگانی )


تجربه: بیشتر از یک سال سن : 20 تا 30 سال

پست بلاتصدی: 1 ماهیت شغل : تمام وقت

تاریخ ارسال شده : 1400.11.11 آخرین تاریخ : 1400.12.01